Skottefederationens RAS - dokument 2017
Klicka bilden för att läsa dokumentet

RAS 2017 bild

SKK:s utlåtande över RAS 2017 för skotsk terrier

Undertecknade har på SKK/AKs uppdrag granskat Svenska Terrierklubbens ochSkottefederationens avelsstrategi för skotsk terrier.

Det reviderade RAS-dokumentet har genomarbetats grundligt och man har på ett föredömligt sätt tagit hänsyn till SKK/AKs tidigare utlåtande.

 

 

RAS-dokumentet är tydligt skrivet och sammanfattar presenterade data vilket underlättar för läsaren

Förankringen ter sig korrekt genomförd bland medlemmarna.

 

Det är positivt att klubben anger på basis av rasens aktuella registreringssiffror en maxgräns för antalet avkommor efter ett enskilt avelsdjur

i syfte att bromsa förlusten av genetisk variation i populationen.

 

Det är också sunt att man uppmärksammar uppfödarna på att en ensidig fokusering på exteriören i urvalet 

av avelsdjurinte gagnar rasens utveckling i längden.

 

Klubben har tagit upp i sitt RAS-dokument den höga andelen kejsarsnitt som förekommer i rasen.

Man har även uppmärksammat detta genom att ordna en föreläsning i ämnet reproduktion under sin avelskonferens.

 

Det tycks råda stor enighet inom uppfödarkåren att det är angeläget att få ner det höga antalet kejsarnitt inom rasen.

Därför är det klokt att aktivt hålla igång diskussionen över vilka avelsstrategier som är bäst lämpade för att på ett balanserat sätt nå detta mål.

 

Lycka till med fortsatt avelsarbe!

 

Maija Eloranta
Vänge 2017-10-24